Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn

  • Tên dự án: Lắp đặt giàn giáo- bảo ôn
  • Mô tả công việc: Thiết kế và triển khai lắp dựng giàn giáo, lắp mới và sửa chưa bảo ôn thông thường và bảo ôn Aerogel.

Là một trong 2 nhà thầu giàn giáo chính trong giai đoạn xây dựng lọc hóa dầu Nghi Sơn. PME đã huy động trên 10,000 tấn giàn giáo với gần 1 triệu giờ công an toàn trên công trường xây dựng lọc hóa dầu Nghi Sơn. PME cũng là nhà thầu duy nhất từng 4 lần lắp dựng giàn giáo cho các kỳ bảo dưỡng sửa chữa Lọc dầu Dung Quất và Lọc dầu Nghi Sơn. Thi sửa chữa bảo ôn cho các kỳ Turnaround.

Lắp dựng giào giáo trên công trường xây dựng loc dầu Nghi Sơn

Lắp giáo bên trong các tháp phản ứng của RFCC – BSR TA 4

Lắp giáo bên trong Thiết bị của Turnaround

Lắp giáo để sửa chữa Expention Joint của phân xưởng RFCC

Lắp giáo để sửa chữa tháp phản ứng

  • Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn
  • Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn
  • Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn
  • Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn
  • Lắp đặt giàn giáo – bảo ôn